خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

یادگیری سیستمی و چابک

یادگیری سیستمی و چابک

سیستم یادگیری، محیطی است که برای افراد امکان تعامل با محیط و عناصر مختلف آن به جهت یادگیری فعال و معنی دار دسترسی ایجاد نموده باشد.

بنابراین، چالش ایجاد یک مدل یادگیری سازمانی چابک و سیستمی است.

سوال این است: چگونه این کار را انجام دهیم؟

Loading...