خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی ما درك درستی از فرهنگ فعلی سازمان را از منظر رفتاری به شما ارایه می دهد و به تفسیر متغیرهای مختلف و برنامه ریزی اقدامات مهم برای دستیابی به اهداف مطلوب آن كمك می كند.

ابزاری را انتخاب کنید که همه نیازهای شما را برآورده می کند.

Loading...