خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

گزارش اوليه سنجش عمومی

گزارش اوليه سنجش عمومی

پس از سنجش اوليه شما قادر خواهید بود گزارش کاملی در بخش های مختلف رفتاری ، مدیریتی ، انگیزشی بهمراه سنجش تناسب فرد با شغل و کار و شناخت توانمندیهای وی دست پیدا نمایید.

نمونه گزارش

Loading...