خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

گزارش کليدهای انگيزشی

گزارش کليدهای انگيزشی

 

اين گزارش به بررسی نکات مهمی که برای ايجاد انگيزه در فرد مهم می باشد می پردازد اين موارد در ارتباز با توصيف طبيعی فرد بوده که در زمان  محول نمودن وظايف و يا در ارتباط با افرادی که با اين فرد در يک تيم فعاليت می نمايند بايد مد نظر قرار داد.

دانلود گزارش نمونه

Loading...