خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

گزارش مربی گری و هدايتگری

گزارش مربی گری و هدايتگری

 

اين بخش بيانگر جنبه هاي مهمي است كه بايد براي مربي گري مؤثر فرد به خاطر داشت.اين نكات توصيفي بر اساس شيوه رفتار طبيعي بوده و براي هر فردي كه خواهان هدايت شدن با بالاترين سطح و ظرفيت مي باشد بسيار ضروري است.

دانلود گزارش نمونه

Loading...