خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

گزارش توصيف رفتاری

گزارش توصيف رفتاری

گزارش توصيف رفتاری به بررسی وِيژگيهای رفتاری شما و يا پرسنل شما مي پردازد اين گزارش شامل بررسی 5 محور فرد بهمراه کلمات کليدی رفتاری و ويژگيهای رفتاری است.

دانلود نمونه گزارش

Loading...