خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

رهبری عصبی

رهبری عصبی

هر روز شرکتهای بیشتری نیاز به تمرکز بر روابط داخلی ، ایجاد انگیزه ، رضایت و رفاه پرسنل را در ارتباط با محیط کار خود درک می کنند.

اصطلاح رهبری عصبی برای کمک به این شرکت ها ظهور کرده است، زیرا روشی است که برای سازماندهی منابع انسانی یک شرکت استفاده می شود معمولا از دانش عصبی برای مدیریت و درک گروههایی از پرسنل استفاده میشود که نیاز است برای آنها اقدامات مناسب در نظر گرفته شود.

 تکنیک های رهبری عصبی شامل عناصر کلامی و غیرکلامی ، تمرینات  بر روی تمرکز ، مشاهده و تکرار است.

 آیا این اصطلاح را قبلا می شناختید؟

آیا برای مدیریت و رهبری در سازمان خود از موارد عصبی استفاده می کنید!

Loading...