خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

مدل 9 جعبه ابزار

مدل 9 جعبه ابزار

مدل9جعبه ارزیابی ، جهت ارزیابی عملکرد و نظرسنجی بالقوه با هدف برنامه ریزی و توسعه برای کارکنان است.

فقط تعداد کمی از سازمان ها به درستی پیچیدگی های مکانیزم و اهمیت برنامه ریزی برای آینده و ایجاد تیم رهبری را درک می کنند.

مدل 9 جعبه ارزیابی جعبه نیز روشی برای شناسایی استعداد فعلی یک سازمان و رهبران بالقوه آن است.

 آیا این روش را می دانید؟

 آیا شما آن را در سازمان خود پیاده سازی می کنید؟

Loading...