خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

ما در حال گذار سریع به سمت انقلاب صنعتی چهارم هستیم.

ما در حال گذار سریع به سمت انقلاب صنعتی چهارم هستیم.

یکی از نگرانی های رایج در بین مدیران امروز این است که سازمان خود را مبتنی بر دیتا پیاده سازی کنند. شاید بپرسید چرا؟

زیرا دقیقاً از طریق پردازش و استفاده از داده ها میتوان دانش تولید کرد و این همان رابطه ای است که امروز بر سیستم کسب و کار حاکم است و از این طریق میتوان استراتژی های جدید برای حل مسایل جدید کشف کرد و یا در کنکورهای مختلف پیروز شد.

Loading...