خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

با همه تکنيک های مصاحبه استخدامی در يک نگاه آشنا شويد

با همه تکنيک های مصاحبه استخدامی در يک نگاه آشنا شويد

 

1 ـ مصاحبه غیرهدایتی
در این نوع مصاحبه هیچ چارچوب ویژه ای برای اجرای مصاحبه وجود ندارد. مصاحبه گر مختار است موضوع بحث را به هر سویی بكشاند و سؤالاتی از مصاحبه شونده بنماید. در این شیوه مصاحبه گر ،نكات مورد نظر را،همچنانكه مصاحبه پیش می رود ،انتخاب می نماید.
 
2 ـ  مصاحبه ساختاری
در این نوع مصاحبه ، همانند مصاحبه های الگودار سؤالات از قبل تعیین می شوند،ولی پرسشها بیشتر درباره شغل و حرفه فرد  میباشند . در این نوع مصاحبه ،پاسخهای قابل قبول شناسایی شده و از اعتبار بیشتری برخوردار خواهند بود.
 
3 ـ  مصاحبه های سری یا مرحله ای
در این نوع مصاحبه چند نفر مصاحبه گر وجود دارد كه هر كدام بر اساس نظرات خود پرسشهایی از مصاحبه شونده می پرسند . شكل رسمی تر این مصاحبه ، مصاحبه سری میباشد. متقاضی شغل توسط افراد متعددی مصاحبه می شود و هر مصاحبه گر براساس یك فرم استاندارد ،‌ متقاضی را مورد ارزشیابی قرار می دهد و با توجه به مجموع نمرات به دست آمده ، تصمیم گیری میشود.
 
4 - مصاحبه گروهی
در این شیوه ، متقاضی شغل توسط گروهی مصاحبه گر مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این روش مصاحبه گران مختارند براساس پاسخهای افراد مصاحبه شونده ،سؤالات جدیدی را مطرح نمایند. بنابراین میتوان پاسخهای عمیقتر و پرمعنی تری نسبت به مصاحبه های یك نفره به دست آورد . نوع دیگر این روش،مصاحبه دسته جمعی به صورت همزمان با متقاضیان شغل می باشد . در این شیوه ،مصاحبه گر  مسأله ای را مطرح می كند و از كارجویان میخواهد كه آنرا حل كنند .او خود را كنار كشیده و به مشاهده افراد می پردازد كه كدامیك از مصاحبه شوندگان در پاسخگویی رهبری مصاحبه شوندگان را به دست میگیرد و به كارگروهی سازمان و انسجام می بخشد.
 
5- مصاحبه تحت فشار

معمولات توصیه میگردد كه در هنگام مصاحبه با ایجاد جوی مناسب ،اضطراب و نگرانی مصاحبه شونده كاهش داده شود ولی در نوعی مصاحبه كه مصاحبه تحت فشار خوانده شده است، عمدا وضعیت دشواری را برای فرد مصاحبه شونده به وجود می آورند تا میزان تحمل فرد و چگونگی عكس العمل وی را در مقابل فشار بسنجند. برای مثال مصاحبه كننده ممكن است مصاحبه ای را كه در جوی دوستانه انجام می گیرد ناگهان قطع كند و به مصاحبه شونده اعلام نماید كه حائز شرایط نیست و نمی توان او را استخدام كرد و ادامه مصاحبه بی فایده است. نوع مشاغلی كه كارجویان را از راه مصاحبه همراه با فشار عصبی بر می گزینند مشاغلی است كه در آنها حفظ آرامش شاغل در زیر فشار كار بسایر مهم است. در مصاحبه همراه با فشار عصبی، كارجو را می توان از روی عمد آزار داد ، پریشان یا دلسرد كرد تا واكنشهای وی آشكار شود.

Loading...