خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

ویژگی های برنده و بازنده

ویژگی های برنده و بازنده

سیدنی . جی . هریس نویسنده ای سرشناس و واقع گراست كه رموز برنده شدن را در میدان زندگی می شناسد و برای موفقیت در آن ، راه هاي ساده اي پیشنهاد میكند . اگر برنده بودن را به عنوان هدف زندگی خود انتخاب كرده ایم و تا كنون فرصت مطالعه كتاب " برنده و بازنده " اين

سیدنی . جی . هریس نویسنده ای سرشناس و واقع گراست كه رموز برنده شدن را در میدان زندگی می شناسد و برای موفقیت در آن ، راه هاي ساده اي پیشنهاد میكند . اگر برنده بودن را به عنوان هدف زندگی خود انتخاب كرده ایم و تا كنون فرصت مطالعه كتاب " برنده و بازنده " اين نويسنده را نداشته ايد ، خلاصه این کتاب می تواند راهنمای خوبی برای شما باشد .

ویژگیهای برنده
ویژگیهای بازنده

*برنده متعهد میشود.
*بازنده وعده میدهد.

*وقتی برنده ای مرتكب اشتباه میشود ، میگوید : اشتباه كردم.
*وقتی بازنده ای مرتكب اشتباه میشود ، میگوید : تقصیر من نبود.

*برنده بیش از بازنده كار انجام میدهد ، و در انتها باز هم وقت دارد.
*بازنده همیشه آنقدر گرفتار است كه نمیتواند به كارهای ضروری بپردازد.

*برنده به بررسی دقیق یك مشكل می پردازد.
*بازنده از كنار مشكل گذشته ، و آن را حل نشده رها میكند.

*برنده میگوید: بیا برای مشكل راه حلی پیدا كنیم.
*بازنده میگوید : هیچ كس راه حلی را نمیداند.

*برنده می داند به خاطر چه چیزی پیكار میكند و بر سر چه چیزی توافق و سازش نماید.
*بازنده آن جا كه نباید ، سازش میكند، و به خاطر چیزی كه ارزش ندارد ، مبارزه میكند.

*برنده با جبران اشتباهش ، تاسف و پشیمانی خود را نشان میدهد.
*بازنده می گوید : «متاسفم» ، اما در آینده اشتباه خود را تكرار میكند.

*برنده مورد تحسین واقع شدن را به دوست داشته شدن ترجیح میدهد ، هر چند كه هر دو حالت را مد نظر دارد.
*بازنده دوست داشتنی بودن را ، به مورد تحسین واقع شدن ترجیح میدهد ، حتی اگر بهای آن خفت و خواری باشد.
*برنده گوش می دهد.
*بازنده فقط منتظر رسیدن نوبت خود ، برای حرف زدن.

*برنده از میانه روی و نرمش خود احساس قدرت میكند.
*بازنده هرگز میانه رو و معتدل نیست گاهی از موضع ضعف ، و گاهی همچون ستمگران فرودست رفتار میكند.

*برنده میگوید ، باید راه بهتری هم وجود داشته باشد.
*بازنده میگوید ، تا بوده همین بوده و تا هست همین است.

*برنده به افراد برتر از خود ، احترام میگذارد، و سعی میكند تا از آنان چیزی بیاموزد.
*بازنده از افراد برتر از خود ، خشم و نفرت داشته و در پی یافتن نقاط ضعف آنان است.

*برنده گامهای متعادلی بر میدارد.
*بازنده دو نوع سرعت دارد ، یا خیلی تند و یا خیلی كند.

*برنده میداند كه گاهی اوقات ، پیروزی به بهای بسیار گرانی بدست می آید.
*بازنده بسیار مشتاق برنده شدن است، در جایی كه نه قادر به برنده شدن و نه حفظ آن است.

*برنده ارزیابی درستی از تواناییهای خود داشته ، و هوشمندانه از ناتوانی های خود ، آگاه است.
*بازنده از توانایی ها و ناتوانی های واقعی خود بی خبراست.

*برنده مشكلی بزرگ را انتخاب می كند ، و آن را به اجزای كوچكتر تفكیك میكند ، تا حل آن آسان گردد.
*بازنده مشكلات كوچك را آنچنان به هم می آمیزد، كه دیگر قابل حل شدن نیستند.

*برنده می داند كه اگر به مردم فرصت داده شود ، مهربان خواهند بود.
*بازنده احساس میكند كه اگر به مردم فرصت داده شود ، نامهربان خواهند شد.

*برنده تمركز حواس دارد.
*بازنده پریشان حواس است.

*برنده از اشتباهات خود درس میگیرد.
*بازنده از ترس مرتكب شدن اشتباه ، یادگرفته كه اقدام به هیچ كاری نكند.

*برنده میكوشد تا مردم را هرگز نیازارد ، مگر در مواقع نادری كه این دل آزاری در راستای یك هدف بزرگ باشد.
*بازنده نمیخواهد به عمد دیگران را آزار دهد، اما ناخودآگاه همیشه این كار را میكند.

*برنده ثروت اندوزی را وسیله ای برای لذت بردن از زندگی می داند.
*بازنده مال اندوزی را هدف خود قرار میدهد ،‌ بنابراین گذشته از میزان انباشت ثروت، هیچگاه نمیتواند خود را برنده محسوب كند ، و هرگز برنده نمیشود.

*برنده ترجیح می دهد كه ، خود را مسئول شكست هایش بداند ، و نه دیگران را ولی وقت زیادی را صرف عیب جویی نمیكند.
*بازنده شكستهای خود را ناشی از، تبعیض یا سیاست می داند.

*برنده معتقد است ، ما باكارهای درست و اشتباه خود ، سرنوشت خویش را تعیین میكنیم.
*بازنده به قضا و قدر اعتقاد دارد.

*برنده در چنین موقعیتی احساس میكند كه اعتبار خود را برای آینده تقویت می نماید.
*بازنده از این كه بیش از آنچه می گیرد، بدهد، احساس میكند بازنده است.

*برنده در هر شرایطی كه قرار بگیرد ، آرامش و تعادل خود را حفظ میكند.
*بازنده اگر از دیگران عقب به ماند، تندخو و خشن میشود ، و اگر جلوتر از دیگران باشد ، بی احتیاطی میكند.

*برنده میداند كه نارسایی های او جزیی از شخصیت وجودی اوست ، در حالی كه می كوشد تا آثار ناگوار این نقایص را به زداید هرگز تاثیر آنها را انكار نمیكند.
*بازنده از این كه خود و یا دیگران به نقایص وی آگاهی یابند ، هراسان است.

*برنده در چنین شرایطی آزادانه ، رنجش و آزردگی خود را بیان نموده ، تخلیه ی احساسی میكند ، سپس مساله را به فراموشی می سپارد.
*بازنده هنگامی كه از دیگران بدرفتاری میبیند ، خشم و ناخشنودی خویش را به زبان نمی آورد و زجر می كشد، و با انتقام گرفتن از خود ، شرایط بدتری را پدید می آورد.

Loading...