خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

استعدادیابی بخشی از کارمنديابی مدرن

استعدادیابی بخشی از کارمنديابی مدرن

برنامه ريزي بخش مهمي از کارمنديابي است. چنانچه شرکت ها بدون برنامه ريزي و توجه به پست هاي خالي اقدام به کارمند يابي کنند، نمي توانند از منابع استعدادها و توانايي هاي موجود بهره مندشوند. برنامه هاي کارمنديابي ساختار يافته، احتمال شناسايي بهترين کارمندان را افزايش وهزينه هاي مربوط به يافتن کارمندان جديد را کاهش مي دهند.

 

تناسب بين افراد جوياي تصدي گري در شرکتها :

اگر همه افراد مي خواستند درشرکت هاي مشابهي کارکنند ، جهان مالي، خسته کننده به نظر مي رسيد. مطالعات نشان داده اند افراد داراي ويژگي هاي متفاوت، جذب شرکتهاي مختلفي مي شوند. يکي از موارد قابل توجه، اندازه شرکت است.

برخي افراد ترجيح مي دهند براي شرکتهاي بزرگ کارکنند، درحالي که برخي ديگر شرکت هاي کوچک را ترجيح مي دهند. مورد ديگر درارتباط با پول است. عموم افراد ترجيح مي دهند درشرکت هايي کارکنند که حقوق خوبي پرداخت ميکنند، به طورکلي، افرادي که بيشتر به ماديات اهميت مي دهند، جذب شرکت هايي مي شوند که حقوق ودستمزد بالاتري پرداخت ميکنند. افرادي که نيازبه موفقيت وپيشرفت درآنها شديدتر است، شرکتهايي راترجيح مي دهند که پاداش برمبناي عملکرد محاسبه مي شود. افرادي که اعتماد زيادي به قابليتها وتوانايي هاي خود دارندنيز ترجيح مي دهند درشرکت هايي کار کنند که پاداش و مزايا رابيشتر برمبناي فردي پرداخت ميکنند تا عملکرد گروهي.

از اين رو بين زنان و مردان تفاوت هايي وجود دارد. مردان جذب شرکت هايي مي شوند که نوآور ومصمم به نظر مي رسند، درحالي که زنان ، شرکت هايي را ترجيح مي دهند که به جزئيات توجه بيشتري دارند.

افراد شرکت هايي را دوست دارند که داراي ويژگي هايي مشابه ويژگي هاي شخصيتي خود آنان باشند، براي نمونه، افراد وظيفه شناس درجستجوي کار در شرکت هاي نتيجه محور هستند وافراد سازگار،شرکتهايي را دوست دارند که حمايتي وگروه محور باشند. افرادي که از تجربه کردن لذت مي بردند، نيز شرکتهاي نوآور را ترجيح مي دهند. اين تشابه وهمانندي در حوزه ارزش ها نيز يافت مي شود. افرادي که عدالت وانصاف براي آنها، ارزش محسوب مي شود، درجستجوي شرکت هايي عدالت محور هستند، نشان مي دهند و افرادي که به ديگران توجه دارند کار در شرکت هايي را ترجيح مي دهند که اين توجه آنان را در مسير موفقيت همواري قرار دهد. درنتيجه افراد احساس مي کنند با شرکت هايي که ويژگي ها و ارزش هاي آن مشابه ويژگي ها و ارزش هاي خودشان است، سازگاري و تناسب بيشتري دارند. در طي فرايند کارمند يابي شرکت هايي که به شخصیت و استعداد پرسنل خود توجه نتایج مثبت تري دارند.

Loading...