خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

منابع کنترل مديريت در سازمان

منابع کنترل مديريت در سازمان

بازخور يا کنترل گذشته نگر صرفا بر اساس فعاليت ها و اطلاعات گذشته استوار است.
بازخور با استفاده از نتايج يا در اصطلاح سيستم با استفاده از ستاده ها کنترل را عملي مي کند اما مفهوم جديد کنترل فراتر از سازو کار بازخور و توجه به گذشته است.

 

 

 

 

 

کنترل گذشته نگر
بازخور يا کنترل گذشته نگر صرفا بر ساس فعاليت ها و اطلاعات گذشته استوار است.
بازخور با استفاده از نتايج يا در اصطلاح سيستم با استفاده از ستاده ها کنترل را عملي مي کند اما مفهوم جديد کنترل فراتر از سازو کار بازخور و توجه به گذشته است.

کنترل آينده نگر
کنترل آينده نگر يا هدايت کننده کنترلي است که با استفاده از داده ها کنترل را تحقق مي بخشد قبل از آنکه عملي واقع شود .به عبارت ديگر اين نوع کنترل موانع . مشکلات را قبل از وقوع و اجراي عمليات پيش بيني مي کند و انجام اصلاحات را ممکن مي سازد.
هدف از اين نوع کنترل ،پيش گيري و انجام اصلاحات قبل از اجرا براي حصول نتايج مورد نظر است.کنترل پيش نگر مستلزم آگاهي و بصيرت و تجربه کنترل کننده است.
برخي از علماي مديريت بازخور را نوشدارويي بعد از مرگ نام نهادند.زيرا نارسايي هاي اطلاعات تاريخي را با خود به همراه دارد و تصحيح خطاها فقط نسبت به آينده عملي است .بنابراين اين نوع کنترل پيش از آنکه به گذشته متکي باشد آينده نگر است.

کنترل زمان وقوع

کنترل گذشته نگر بر اطلاعات گذشته استوار است،کنترل پيش نگر بر پيش بيني هاي آينده و کنترل زمان وقوع اطلاعات زمان حال را ملاک قرار مي دهد.
ماشين هاي الکترونيکي و رايانه ها اطلاعات زمان واقعي يا اطلاعات زمان وقوع را فراهم مي کنند و کنترل بر اساس اين نوع اطلاعات کنترل زمان وقوع نام دارد.حساسيت برخي از برنامه ها ايجاب ميکند تا مديريت از اين نوع کنترل استفاده کند و تصميماتي به موقع وسريع اتخاذ نمايد

Loading...