خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

انتخاب پرسنل وتقسيم پست ها

انتخاب پرسنل وتقسيم پست ها

تصميم گيري درباره پرسنل اغلب با پيامدهاي وسيعي همراه است . چهار راهکار اساسي در اين زمينه به کاهش خطرات کمک مي کنند . تصميم گيري درباره پرسنل اصولاً از مهمترين تصميم گيريها به شمار مي آيند . يک شرکت را به ويژه اگر بزرگ باشد تنها مي توان با کمک پول و پرسنل هدايت نمود . رؤساي با تجربه و با صلاحيت وقت بسيارزيادي را به رسيدگي به مسألۀ پرسنل اختصاص مي دهند . تصميم گيري در مورد پرسنل اعم از انتخاب ، ارتقاء مقام ، جابجايي ، تنزل دادن و اخراج تقريباً براي تمام چيزهايي که براي شرکت از اهميت برخوردار است ، نقش تعيين کننده ايفا مي نمايد . ۱- نيروي انساني ، عاملي تعيين کننده تصميم گيري درباره پرسنل ، ظرفيت بازدهي يک شرکت را مشخص مي کند . تمام منابع يک شرکت از اهميت برخوردارند . ولي نيروي انساني همانند يک عامل تعيين کننده واقعي براي بازدهي ايفاي نقش مي نمايند . ۲- تصميم گيري درباره پرسنل – مرکز ثقل و هسته فرهنگ شرکت داري تصميم گيري درباره پرسنل مرکز ثقل و هسته فرهنگ شرکت داري را تشکيل مي دهد . فرقي نمي کند که شرکت چه کاري را با برنامه هاي در نظر گرفته شده براي تقويت يا تغيير فرهنگ شرکت داري انجام مي دهد . هنگامي که اختلافي ميان اين برنامه ها وجود دارد ، آنگاه مردم علايم و نشانه هايي تمرکز مي کنند که از تصمييم گيري درباره نيروي انساني ناشي مي شوند . اين علائم و نشانه ها مهمترين منبع يأس و دلسردي ، اخراج ، اختلاف نظر ، درگيري ، تأثير و تمسخر است . ۳- تصميم گيري درباره پرسنل – بزرگترين عامل ريسک در تصميم گيري درباره پرسنل بزرگترين خطر نهفته است ، نخست به اين دليل که به سختي مي توان آنها را تصحيح نمود و از اين رو داراي تأثيري بلندمدت هستند . دليل دوم آن است که تصميمات درباره پرسنل از يک تحول حکايت دارند و نقش "علامت " را ايفا مي نمايند چرا که آشکارند و آنها را نمي توان مخفي نگهداشت . ۴- ضعف در تصميم گيري درباره پرسنل – از دست رفتن حيثيت و احترام مديري که در تصميم گيري درباره پرسنل ضعف از خود نشان دهد، علاوه بر مشکلاتي که در نتيجه اين عمل به بار مي آورد ، با اين خطر مواجه است که حيثيت و احترام را در سازمانش از دست بدهد .

 

Loading...