خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

ابزارهای شناسايي استعداد بانک ولز فارگو

ابزارهای شناسايي استعداد بانک ولز فارگو

در فاصله کوتاهي از ورود پرسنل جديد به بانک، بانک شروع به ارزيابي استعداد و قابليت هاي آنها مي کند. قبل از اينکه اين ابزار طراحي و به کار گرفته شود، ارزيابي ها با شيوه هاي مختلفي در بخش ها و واحدهاي مختلف اين بانک انجام مي شد. اين ابزار طراحي شد تا روش و چارچوب مشترکي را همراه با مجموعه اي از معيارهاي ارزيابي در اختيار مديران و سرپرستان قرار دهد. اين بانک از اين ابزارها استفاده مي کند تا امکان ارزيابي هاي دقيق تر و قابل اتکاء تري از استعدادهاي متصديان بانک ميسر و فهرست جامع تر، معتبرتر ومنصفانه تري از افراد مستعد فراهم شود .

اين ابزار که در داخل بانک و با کمک يک مشاور بيروني طراحي شده تاکنون براي ارزيابي 18 هزار نفر از متصديان بانک اين شرکت در اقصي نقاط آمريکا به کار گرفته شده است. اين ابزار استعداديابي از يک پرسشنامه 6 صفحه اي براي جمع آوري اطلاعات در مورد قابليت ها و شايستگي هاي افراد استفاده مي کند.

در اين پرسشنامه 3معيار اصلي مورد توجه است که عبارتند از:

  1. عملکرد فرد :

عملکرد ارزيابي شوندگان در مقايسه با 7 قابليت موجود در مدل قابليت هاي اين بانک ارزيابي مي شود. ارزيابان با بررسي اطلاعات ثبت شده عملکردي فرد، در جستجوي نقاط عطف اين عملکرد هستند و تلاش مي کنند تا با تجزيه و تحليل اين عملکرد دريابند که فرد مورد نظر چه قابليت هايي دارد .

  1. سرعت يادگيري فرد :

در اين معيار، تمايل و توانايي فرد در يادگيري مهارت هاي جديد، به ويژه در شرايط سخت، متغير و متفاوت مورد ارزيابي قرار مي گيرد و بررسي مي شود که آيا فرد مورد نظر در اولين رويارويي با موقعيت هاي جديد موفق به يادگيري شده است .

  1. عوامل مانع موفقيت وپيشرفت :

اين معيار به شناسايي عواملي مي پردازد که مي توانند مانع پيشرفت هاي افراد شوند. براي مثال اگر کسي نتواند به ارزش ها و هنجارهاي مطلوب و مورد تاکيد بانک ملتزم بماند نخواهد توانست در سلسله مراتب آن بانک ارتقاء يابد .

 

فرم هاي مربوط به اين پرسشنامه توسط سرپرست مستقيم فرد ارزيابي ميشود، همراه با يک سرپرست ديگر که مي تواند سرپرست قبلي ارزيابي شونده يا يکي از همکاران سرپرست فعلي فرد باشد تکميل مي شود. تکميل پرسشنامه بر مبناي اطلاعات عيني و واقعي انجام مي شود. براي تسهيل کار شرايطي فراهم شده که پرسشنامه در 15 دقيقه تکميل مي شود، از طريق شبکه هاي کامپيوتري اطلاع رساني بانک به راحتي در دسترس ارزيابي کنندگان قرار مي گيرد و براي استفاده در شعبات بانک در سراسر جهان به زبان هاي مختلف ترجمه شده است. نتايج حاصل از اين ابزار براي تعيين استعدادهاي فرد براي ارتقاء هاي عمومي مورد استفاده قرار مي گيرد و همچنين وارد شبکه اطلاع رساني داخلي شرکت نيز مي شود تا توسط همه ذينفعان مورد استفاده هاي بعدي قرار گيرد .

Loading...