خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

وظايف سازمان در ارتباط با نظام پيشنهادها

وظايف سازمان در ارتباط با نظام پيشنهادها

در يک سازمان هر يک از سطوح مديريتی وظايفی را بر عهده دارند که برای پیشبرد اهداف سازمان بايد به آنها عمل نمايند .

 

1- وظايف مديران ارشد سازمان:

الف- حمايت از نظام پيشنهادگيري از کارکنان به عنوان يک استراتژي سازماني.

ب- اختصاص منابع لازم در جهت حمايت از نظام پيشنهادها.

ج- تعيين سياست­ها و اهداف کلي.

 

2- وظايف مديران مياني:

الف- درک مباني و مفاهيم نظام پيشنهادها.

ب- بکارگيري سيستم پيشنهادها در حوزه تحت سرپرستي.

ج- بهبود مستمر و نگهداري استانداردها.

د- آموزش نظام پيشنهادها به زيردستان تحت سرپرستي با هماهنگي کار گروه نظام پيشنهادها.

 

3- وظايف مديران اجرائي، سرپرستان و رؤساي ادارات:

الف- بکارگيري سيستم پيشنهادها در انجام وظايف محوله.

ب- فرموله کردن نظام پيشنهادها و هدايت زيردستان در انجام آنها.

ج- بهبود نظام ارتباطات خود و زيردستان.

د- حمايت از گروه­هاي پيشنهاددهنده و سيستم پيشنهادها.

هـ- برقراري انضباط در محيط کار.

و- ارائه پيشنهادها در زمينه نظام مديريت مشارکتي.

 

4- وظايف کارکنان صف و کارشناسان:

الف- فعاليت در نظام مشارکت از طريق عضويت در گروه­هاي پيشنهاد دهنده و گروه­هاي کيفيت و بهره­وري و ارائه پيشنهاد.

ب- رعايت مقررات و دستورالعمل­هاي ابلاغي در محيط کار.

ج- تلاش مستمر جهت خودسازي براي حل مشکلات و مسائل محول شده.

د- کسب مهارت و تجربه از طريق آموزشهاي درون گروهي.

Loading...