خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

آينده نگري در حوزه منابع انساني

آينده نگري در حوزه منابع انساني

 

منابع انساني با ارزش ترين سرمايه سازمان محسوب ميشود ، لذا با پيش بيني شرايط آينده سازمان ، با ارايه برنامه هاي بهبود براي تقويت عوامل پيش برنده و تضعيف عوامل بازدارنده ميتوان اين سرمايه را به مزيت رقابتي در مقابل رقبا تبديل نمود در اين کارگاه شما با اين عوامل آشنا ميگرديد.

Loading...