خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

ابزارهاي توسعه توانمنديهاي مديران

ابزارهاي توسعه توانمنديهاي مديران

اگر کارکنان شايسته ، مهمترين سرمايه سازمان محسوب شوند ، مديران و رهبران شايسته ، کارکناني ويژه هستند که حفظ اين سرمايه هاي ارزشمند مستلزم توسعه مستمر توانمندي هاي آنان است. روشهاي ارزيابي متعدد در اختيار مديران قرار دارد مانند روشهاي ارزيابي 360 درجه ، کانو نهاي ارزيابي توسعه و آزمونهاي مختلف که در اين کارگاه زمينه شناخت مديران با اين ازمونها فراهم ميگردد.

Loading...