خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

انجام سنجش انفرادی

هديه 3 ماه اول PDA ايران 30 درصد زير قيمت واقعی تا 22 بهمن ماه1392

 

PDA شما را قادر می سازد که جهت اجرای تحليلی دقيق ، گزارش ها را هم به صورت مکتوب و هم به صورت نموداری در اختيار داشته باشيد اطلاعاتی مانند:

 

                           اصلاحات توصيفی

                           توصيف مشخصه رفتاری

                         شيوه های رهبری و مديريت

                           شيوه های فروش

                         چگونگی مديريت موثر و کارآمد افراد

                         نقاط قوت و زمينه های توسعه

                         مطالعات تطبيقی با شايستگی های افراد ( از پیش تعيين شده و ياتخصصی ارائه شده توسط مشتری)

                         مطالعات تطبيقی با جايگاه های شغلی ( از پیش تعيين شده و يا تخصصی ارائه شده توسط مشتری)

                         سوالاتی برای مصاحبه

                       برنامه عملی برای توسعه مهارت ها

 

همه اين موارد بهمراه مشاوره حضوری و تلفنی ميتواند نقاط پنهان توانمنديهای شما را مشخص نمايد.

 

 

شما ميتوانيد برای انجام سنجش انفرادی به اينجا برويد

نظرات
    Loading...